പയ്യന്നൂര്‍ ഗവ്.ആശുപത്രി- കേരളത്തിലെ മികച്ച രണ്ടാമത് സ്ഥാനം

സ്വച്ച ഭാരത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന   കായകല്പ് അവാര്‍ഡിന്

സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തോടെ  പയ്യന്നൂര്‍ ഗവ.താലൂക്ക് ആശുപത്രി അര്‍ഹമായി.

 

 

 

 

Leave a Reply

Top