വികസന സെമിനാര്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു

പയ്യന്നൂര്‍ : പയ്യന്നൂര്‍ നഗരസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പതിമൂന്നാം പഞ്ച വത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി  വികസന സെമിനാര്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

Top