കുടുംബശ്രീ വിപണനമേള ഗാന്ധി പാർക്കിൽ

പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച  കുടുംബശ്രീ വിപണനമേള

Leave a Reply

Top