പെരുങ്കളിയാട്ടം : ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ (ഫിബ്ര. 1 വ്യാഴം)

പയ്യന്നൂർ: തായിനേരി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫിബ്രവരി 1 വ്യാഴം നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ

#thayineri# muchilottu #perumkaliyattam

Leave a Reply

Top