വനിതാ ഫൈനൽ പുരോഗമിക്കുന്നു


പയ്യന്നൂർ: അഖിലേന്ത്യാ ഇൻവിറ്റേഷൻ വോളി വനിതാ ഫൈനലിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി യും കേരളം പോലീസുമായുള്ള മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു. ആദ്യ രണ്ടു സെറ്റുകൾ കെ.എസ്.ഇ ബി നേടി.

Leave a Reply

Top